2009

Ov om Pääd oder en der Weetschaff op der Eck, mer Drei fiere met üch "himmlich jeck"
Prinz Hans-Georg Haumann
Bauer Bernd Tschirschnitz
Jungfrau Hans-Joachim, Johanna Jennes
Fählt d'r Text????