2004

"Laach doch ens, et weed widder wäde!"
Prinz Wolfgang Heckner
Bauer Peter-Josef Wolf
Jungfrau Bernd Schröder