2009

Ov om Pääd oder en der Weetschaff op der Eck, mer Drei fiere met üch "himmlich jeck"
Prinz Hans-Georg I., Hans-Georg I. Haumann
Bauer Bernd Tschirschnitz
Jungfrau Hans-Joachim, Johanna Jennes