2002

Mir sinn drei kölsche Fetze, han d'r Fasteleer em Hätze bei uns weed jedanz, jelaach und jesunge wie bei de Müllemer Junge
Prinz Michael Pohl
Bauer Norbert Hasbach
Jungfrau Markus Pohl